INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL
Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular la relació entre NUA CLINIC i el Client, relatives a totes les transaccions realitzades a través de la web de la botiga en línia, el titular de la qual és WOMMUM PSICOLOGIA, SL amb domicili social en C/ VALÈNCIA 263, 3r 1a, 08007 BARCELONA, BARCELONA, amb número de C.I.F: B67487314, inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA BARCELONA, al tom 47036, foli 142, full B538893 i número d'inscripció 1a.

L'objecte de la pàgina web és TALLERS DE SALUT DIRIGITS A PÚBLIC EN GENERAL I ACTIVITATS FORMATIVES DIRIGIDES A PROFESSIONALS.

Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

La informació de pàgina web està disponible en els següents idiomes:
– Español, Català
Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de WOMMUM PSICOLOGIA, SL i la contractació per mitjà d'aquests.

WOMMUM PSICOLOGIA, SL es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis presentats en la seva pàgina web.

WOMMUM PSICOLOGIA, SL ofereix la informació comercial de manera veraç. Aquesta informació, en alguna ocasió, podria contenir algun error tipogràfic, en aquests casos es procedirà a la seva rectificació. En els supòsits en què aquest error es produís en els preus i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, l'empresa li ho comunicarà immediatament i el client podrà optar per rescindir la compra WOMMUM PSICOLOGIA, SL es reserva el dret de rebutjar comandes realitzades per clients que hagin tingut prèviament conflictes amb l'empresa com, per exemple, no retirar la comanda realitzada a través de contrareembolso, retornar comandes amb freqüència, etc.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Preus
Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el lloc web i NO reflecteixen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI). Si el lloc del lliurament d'una comanda a un client és en un altre país amb diferent moneda, pot variar el preu final de venda al públic degut a les diferències de canvi de moneda que poguessin ocasionar-se entre el moment de la fixació del preu de referència i el moment de la compra.

A pesar que intentem assegurar-nos que tots els preus que figurin en la pàgina web siguin correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que vostè ha adquirit, l'informarem al més aviat possible.

Formes de pagament i execució de la comanda
El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:
– Targeta de crèdit, PayPal, Transferència, altres

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de WOMMUM PSICOLOGIA, SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de WOMMUM PSICOLOGIA, SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació.

En el cas de realitzar transferència bancària és molt important que indiqui en l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per a poder validar-lo.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren per compte del client.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, WOMMUM PSICOLOGIA, SL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra d'aquest.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

La disponibilitat dels productes oferts per WOMMUM PSICOLOGIA, SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, WOMMUM PSICOLOGIA, SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació el notificarà al client.

DESPRÉS DE LA CONTRACTACIÓ
Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb WOMMUM PSICOLOGIA, SL en el telèfon d'atenció al client 0034693058425 o mitjançant el correu electrònic GESTION@NUACLINIC.ES.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions
El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 0034693058425, dirigint-se al correu electrònic GESTION@NUACLINIC.ES, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ VALÈNCIA 263, 3r 1a, 08007 BARCELONA, BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Despeses de devolució i transport
L'exercici del dret de devolució haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 0034693058425, dirigint-se al correu electrònic GESTION@NUACLINIC.ES o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ VALÈNCIA 263, 3r 1a, 08007 BARCELONA, BARCELONA.

En cas de desitjar realitzar la devolució d'un producte, la gestió d'aquesta devolució la realitzarà i el cost de la mateixa l'assumirà.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que, per a evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, chequearemos el seu estat. En el moment en què comprovem que tant l'article, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Anul·lació de la comanda
Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament, així com les despeses de devolució d'aquesta mateixa comanda.

Llei aplicable i jurisdicció competent
La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d'ordre públic contràries a això.