WOMMUM PSICOLOGIA, SL garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporats a un fitxer responsabilitat de WOMMUM PSICOLOGIA, SL i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva part i per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció d'aquests. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito a WOMMUM PSICOLOGÍA, SL con domicilio en C/ VALENCIA 263, 3º 1ª, 08007 BARCELONA, BARCELONA, o a la dirección de correo electrónico GESTION@NUACLINIC.ES incluyendo en ambos casos una fotocopia de su DNI u otro documento identificativo similar, para ejercitar sus derechos, que son los siguientes:
● Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a WOMMUM PSICOLOGIA, SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per WOMMUM PSICOLOGIA, SL per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: WOMMUM PSICOLOGIA, SL deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de continuar tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, WOMMUM PSICOLOGIA, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què WOMMUM PSICOLOGIA, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.